Nowe zasady obowiązujące od 18.05.20r.

 1. Po wejściu do gabinetu należy umyć i zdezynfekować ręce
 2. Poczekalnia zostaje wyłączona z użytku, prosimy czekać przed wejściem, zaprosimy Państwa na zabiegi
 3. Klient jest zobowiązany do posiadania maski
 4. Prosimy o punktualne przybycie na wizyty
 5. Po wejściu zostanie zmierzona temperatura (opcjonalnie)
 6. Nie przychodzimy z osobami towarzyszącymi (wyjątek stanowią pakiety dla dwojga)
 7. Wprowadzamy zakaz korzystania z telefonu komórkowego
 8. Wizyty umawiamy telefonicznie, przez messengera, portal moment lub instagram
 9. Klient posiadający objawy choroby lub miał kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie ma obowiązek poinformować gabinet

Regulamin korzystania z Voucherów

§ 1
ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady w sprzedaży i realizacji Voucherów.
 2. Wystawcą Voucherów jest Levential sp. z o.o. , Al Jana Pawła nr 27 , 00-867 Warszawa, właściciel Caelesti Studio,
 3. Nabywcę oznacza osoba fizyczna oraz prawną nabywającą od Wystawcy Voucher.
 4. Wystawca posiada w swej ofercie następujące rodzaje voucherów:
  – Voucher Kwotowy,
  – Voucher na wykonanie usług masażu i kosmetologicznych .
 1. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Wystawcę.
 2. Termin ważności znajduje się na Voucherze. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu.
 3. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Voucher można nabyć u Wystawcy oraz w Placówkach Partnerskich, bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na podstawie uprzednio złożonego zlecenia, szczegółowo określonego w § 3.

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA

 1. Voucher może zostać zrealizowany nastąpić wyłącznie u Wystawcy.
 2. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego przekazania Nabywcy.
 3. Nabywca Vouchera jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji usługi, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Podstawą do wykonania usługi przez Wystawcę jest uprzednie okazanie Vouchera lub podanie numeru Vouchera.
 4. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 5. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
  – upływ terminu ważności Vouchera,
  – nie dokonano uprzednio rezerwacji, zgodnie z treścią ust. 3.

§ 3
NABYCIE VOUCHERA NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTA

 1. W przypadku wyrażenia przez Nabywcę woli zawarcia umowy kupna Vouchera na odległość Wystawca informuje Nabywcę, o łącznej kwocie na jaką będzie opiewać Voucher oraz rodzaju świadczeń z nim związanych.
 2. Wystawca doręczy Voucher na adres mailowy wskazany przez Nabywcę.
 3. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podawania przyczyny lub ponoszenia kosztów.*
 4. Bieg terminu o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna się od daty doręczenia Vouchera.
 5. Nabywca może odstąpić od umowy, składając Wystawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia.*
 6. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez Wystawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.*
 7. Wystawca dokonuje zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.*

§ 4
REKLAMACJE

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania Vouchera i/lub wykonania usługi. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Nabywcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. O wyniku reklamacji Nabywca lub posiadacz Vouchera zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym. Lub mailem

§ 5
ROZLICZANIE

 1. Płatności za zakupiony u Wystawcy Voucher można dokonać na miejscu tj. Caelesti Studio Chmielna 30, bądź przelewem na uprzednio wskazany przez Wystawcę rachunek bankowy, gotówką,

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

* uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przewidziany dla konsumenta. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.